REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

TÄMÄ ON JUSSI MAKKOSEN HENKILÖTIETOLAIN (10 JA 24 §) JA EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE. LAADITTU 11.5.2018. VIIMEISIN MUUTOS 21.5.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Jussi Makkonen Oy, Y-tunnus 2520279-2
Tiiliniementie 3, 75530 Nurmes
email: jussi@jussimakkonen.com

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Jussi Makkonen, jussi@jussimakkonen.com, p. 0505862740

3. REKISTERIN NIMI

Jussi Makkonen – uutiskirjeen postitusrekisteri.

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Jussi Makkosen asiakas- ja uutiskirjeen postitusrekisterin käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään artistin tapahtumien ja tärkeiden tiedotteiden välittämiseen yhteistyökumppaneille ja asiakkaille, tapahtumien markkinointitarkoituksiin ja muihin Jussi Makkosen verkkopalveluihin ja toimintaan liittyviin tarkoituksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: sähköpostiosoite.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Jussi Makkosen järjestelmistä.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse ja puhelimitse.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Jussi Makkonen säilyttää henkilökohtaiset tiedot sähköpostitiedottamiseen liittyviä tietoja lukuun ottamatta EU:n alueella. Sähköpostitiedottamiseen ja sähköpostilistan hallintaan Jussi Makkonen käyttää yhdysvaltalaista uutiskirjepalvelua, joka on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja EU:n komission hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia Safe Harbor -periaatteita. Tiedot voivat palvelun sisällä sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella olevilla palvelimilla.
Tietyissä laissa määritellyissä tapauksissa, voi Jussi Makkosella olla velvoite luovuttaa tietoja virainomaistaholle. Jussi Makkosen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkiin asiakasrekisterin tietoihin.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain rekisteröidyt työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Verkkosivuston rekisteriin tallennetut/tallennettavat tiedot on suojattu SSL-yhteydellä.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).